Scheepjes KAL 2022 – Week Ten

Scheepjes KAL 2022 – Week Ten

Scheepjes KAL 2022 Week Ten | Week Tien

Welcome to the tenth and final week of the Scheepjes KAL 2022 – the Sassenach KAL. Can you believe it’s the last week? The Knit-a-Long has flown by for me, it has been so much fun! And as many are knitting the cushions at their own pace, I’m hoping to still see pictures of knitting progress for the next coming weeks and maybe even months, as people continue to knit on their projects. Some have even started a second set! Before I get into the stories behind this week’s charts, I wanted to ask you something. If you want to stay up-to-date with all of my newest patterns and tutorial videos, be sure to subscribe to my newsletter as you won’t miss anything then. On May 9th, I will be publishing the free bonus pattern for the KAL, and there are many more patterns coming this year!

Welkom bij de tiende en laatste week van de Scheepjes KAL 2022 – de Sassenach KAL. Kun je geloven dat het al de laatste week is? De Knit-a-Long is voorbij gevlógen voor mij, en het was zo ontzettend leuk. Ik ben zo blij dat velen nog op hun eigen tempo aan de kussens breien, en dat sommige zelfs een tweede set zijn begonnen, zodat ik hopelijk nog weken (of zelfs maanden) kan genieten van de foto’s die voorbij komen. Voordat ik vertel over de verhalen en inspiratie achter de patronen van deze week, wil ik je nog iets vragen. Als je graag op de hoogte bent van nieuwe patronen en filmpjes, kun je dat het beste doen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, zo mis je niets! Op 9 mei komt er een gratis bonuspatroon voor de KAL, en er komen nog veel meer patronen dit jaar!

Inspiration | Inspiratie

This week, we have five different patterns, of which the last one is the ‘crosses and boxes’ chart we’ve knit for the beginning and end of each cushion. As the first four patterns all have the same stitch repeat, you can find them all together in Chart 32. First, I want to look at Rounds 1-3 and 17-19, which I like to call the ‘Cowrie pattern’. Do you know cowrie shells (also spelled cowry)? You might not know them by name, but I’m sure you’ve seen them. I’ve included a picture of them in the collage below. This wasn’t actually intentional that the pattern came out looking like cowrie shells, more like a happy accident. I think it works quite well, not only because I really like cowrie shells, but also because it reminds me of the sea travels that Jamie and Claire experienced, and when they finally arrive on the Jamaican shores.

Deze week hebben we vijf verschillende patroontjes, waarvan je de laatste al kent. Je ziet de ‘kruisjes en hokjes’ in het laatste schema, die we telkens aan het begin en eind van elk kussen breien. De eerste vier patroontjes hebben allemaal dezelfde steekherhaling, waardoor je ze samen vindt in schema 32. Eerst wil ik kijken naar Rijen 1-3 en 17-19, die ik het ‘Cowrie patroon’ noem. Ken je cowrie schelpen? Ze worden ook wel cowry of kauri genoemd. Je kent ze misschien niet van naam, maar ik denk dat je ze wel al eens hebt gezien. Ik heb er een foto van toegevoegd in de collage hieronder. Het was eigenlijk niet met opzet dat dit schema eruit ziet als rijen cowrie schelpen, meer een gelukkig toeval! Ik vind dat het er mooi bij past, niet alleen omdat ik cowrie schelpen leuk vind, maar ook omdat het me doet denken aan de zeereizen van Jamie en Claire, en als ze dan eindelijk aankomen op de Jamaicaanse kust.

I think you’ll really like the next one! The big chart, of Rounds 4-16, is what I call the ‘Gemstone chart’. Gemstones play a vital part in the Outlander TV series, because they are used to travel in time through the stones. Not only that, you also need some kind of genetic ability to travel through the stones. If a character is able to travel through the stones, their children will be able too. When Claire finds Geillis (Gillian’s) journals in the 1960’s, they find out that gems are used as protection for time travel. So it might not be that you need them, but that it gives you a better chance of arriving safely. The gemstones aren’t mentioned as being necessary in the books however, only in the TV adaptation. I find it a really nice addition to the story, the idea that the stones need some kind of mineral payment for time passage. There is also a fan theory that the stones aren’t necessary for time travel, but that using specific stones can help you determine which year you will travel to.

Ik denk dat jullie deze heel leuk gaan vinden! Het grote schema, van Toeren 4-16, is het ‘Edelsteen schema’. Edelstenen spelen een belangrijke rol in de TV serie van Outlander, omdat ze gebruikt worden om door de tijd te reizen via de steenformaties. Je hebt ook een bepaalde genetische aanleg nodig om door de tijd te reizen. In het verhaal blijkt dat kinderen van tijdreizigers ook door de stenen kunnen reizen. Als Claire de notitieboeken van Geillis (Gillian) vindt in de jaren 60, leest ze dat Geillis heeft onderzocht dat edelstenen de reiziger kunnen beschermen. Je hebt ze dus wellicht niet nodig, maar ze geven een betere kans dat je veilig aankomt. In de boeken worden de edelstenen niet genoemd als hulpmiddel voor tijdreizen, alleen in de TV serie. Ik vind het wel een leuke aanvulling, dat de grote steenformaties een soort van betaling in mineralen vragen voor tijdreizen. Er is ook een fan theorie dat de stenen niet per se nodig zijn voor tijdreizen, maar dat het gebruik van specifieke stenen kan helpen om naar een bepaald jaar te reizen. 

And then lastly, the clover is another nod to Claire’s knowledge of plants, and I also just really like clovers 🙂 A nice simple chart just before the end of the cushion.

En dan nog een laatste klaverschema, als een verwijzing naar Claire’s plantenkennis. En ook stiekem omdat ikzelf klavers heel leuk vind 🙂 Een leuk en simpel schema net voor het einde van het kussen.

Pattern Part Ten | Patroon Deel Tien

Please find Part 10 of the Scheepjes KAL pattern here on the Scheepjes website. Scroll a bit down so you see ‘Week 10’ in red, then ‘Instructions’ in black. Below that, you will find the pattern linked as a PDF. Click on the text making sure you select the right language, and the PDF will open. You can also find the pattern in the Scheepjes Facebook Group. If you would rather have a colouring sheet for the charts so you can colour it in yourself, please find it below.

Je vindt Deel 10 van het Scheepjes KAL patroon hier op de Scheepjes website. Je ziet eerst ‘Week 10’ staan in het rood, en daaronder ‘Instructies’ in zwarte tekst. Daaronder is het patroon gelinkt als een PDF. Klik op de tekst, en het PDF opent zich. Je kunt het patroon ook vinden in de Scheepjes Facebook Groep. Als je liever een inkleur-versie hebt zodat je die zelf in kan kleuren, kijk dan hieronder. 

Colour Your Chart | Kleur je schema in

If you want to print out your colouring chart, click here for the PDF version.

Als je de inkleur versie graag wilt uitprinten, klik dan hier voor de PDF versie. 

Tips for this Week | Tips voor deze Week

Cowrie Chart | Cowrie Schema

We start nice and easy with the cowrie chart. The first and last colourwork rounds, after the setup stitches, are memorized as ‘three, three, three..’, very easy to remember.

We beginnen deze week weer heel simpel met het cowrie schema. De eerste en laatste kleurwerk toer is, na de eerste paar steken, ‘drie, drie, drie, drie’, dus heel simpel te onthouden. 

Gemstones or Flowers? | Edelsteen of Bloem?

For the big chart, I also wanted to show you that you can see it in two ways. Either as a gemstone, or as a flower with four petals. Which is your favourite? If you enjoy the book series of Outlander more than the series, I can imagine you might not really feel drawn to the gemstones, so feel free to see them as flowers instead – or something else entirely?
For this chart, you might need your stitchmarkers again to make it a little easier. For the first colourwork round, I have a nice way to memorize it. After the first couple of stitches, it’s “two one two; three one three”.

Voor het grote schema wilde ik je ook nog vertellen dat je het op twee manieren kunt bekijken. Zie jij er edelstenen in, of bloemen? Als je de boeken van Outlander leuker vond dan de serie, kan ik me voorstellen dat de edelstenen niet veel voor je betekenen. Voel je vrij om ze als bloemen te zien, of wellicht als iets heel anders?
Voor dit schema is het weer handig om je stekenmarkeerders erbij te nemen om het gemakkelijker te maken. Voor de eerste kleurwerk toer heb ik wel een leuk ezelsbruggetje gevonden. Na de eerste paar steken is het “twee een twee; drie een drie”.

Clovers | Klavers

After the big clover chart, these clovers are a piece of cake for you! Please note that in the middle round, you have one stitch of the pattern colour and five of the background colour. If you want, you can wrap the pattern colour. Also make sure you’re holding the pattern colour to the left of the background colour, so that the clovers stand out.

Na het grote klaver schema zijn deze klavers een makkie voor jullie! In de middelste toer heb je maar één steek van de patroonkleur en dan vijf steken in de achtergrondkleur, daar kan het handig zijn om je patroonkleur in te pakken. Let er hier ook op dat je de patroonkleur links van de achtergrondkleur houdt, dan komen de klavers mooi naar voren.

Sewing the zipper | De rits naaien

After all the knitting is complete, be sure to follow the instructions for the cast off. Don’t forget to switch to smaller needles for the non-colourwork portion! Some of you have been super clever and left the bottom of the cushion open to insert the zipper, in that case just knit two or three non-colourwork rounds on top and sew it closed with the kitchener stitch.

Nadat je klaar bent met het breien, volg je weer de instructies voor het afkanten. Vergeet niet om naar een kleinere naald te wisselen voor het niet-kleurwerk gedeelte! Sommige van jullie zijn superslim geweest en hebben de onderkant van het kussen open gelaten voor de rits. In dat geval brei je gewoon nog 2 of 3 toeren in tricotsteek en naai je het dan dicht met de kitchener steek. De Nederlandse video voor de rits vind je hier.

Share your makes | Deel jouw creatie

Oh my goodness, you did it!! You completed the very first Scheepjes KAL! I am so very proud of each and every one of you who have knit these cushions, or perhaps started to knit them and didn’t feel up to finishing them – I’m still proud of you! There were so many challenges in this knitting project: keeping your sanity as you cast on 284 stitches with probably the most advanced cast on method ever; finding your rhythm in colourwork knitting; and then the pesky zipper! Not to mention all of the clever and creative adaptations I have seen, I am blown away!
Please do keep sharing your Scheepjes Knit-a-Long makes. You can create a project page on Ravelry, or share pictures on social media with the hashtags #ScheepjesKAL2022 and #SassenachKAL. On Instagram, you can tag me (@newleafdesigns.nl), and in the Scheepjes Facebook group you can tag me (@ Carmen New Leaf) as well.
I hope you had loads of fun during this knit-a-long, and that you will continue to knit! Please do keep an eye out for the free pattern coming to my website on May 9th, you won’t want to miss it 🙂

Wauw, je hebt het gedaan!! Je hebt de allereerste Scheepjes KAL voltooid! Ik ben zo trots op iedereen die de kussens heeft gebreid, en ook op degenen die de kussens zijn begonnen en toen dachten “dit is niks voor mij” – ik ben nog steeds trots op je! Er waren zoveel uitdagingen in dit breipatroon: ten eerste níet gek worden bij het opzetten van 284 met wellicht de meest ingewikkelde opzettechniek ooit; je ritme vinden met kleurwerk breien; en dan die lastige rits! Om het nog niet eens te hebben over alle leuke creatieve aanpassingen die ik heb gezien, ik sta er helemaal versteld van!
Blijf alsjeblieft je foto’s van de Scheepjes Knit-a-Long delen. Je kunt een projectpagina maken op Ravelry, of foto’s delen op social media met de hashtags #ScheepjesKAL2022 en #SassenachKAL. Op Instagram kun je me taggen ( @newleafdesigns.nl) en in de Scheepjes Facebook Groep kun je me taggen als @ Carmen New Leaf.
Ik hoop dat je veel plezier hebt gehad tijdens deze knit-a-long, en dat je doorgaat met breien! Op 9 mei komt een gratis bonuspatroon op mijn blog te staan, die wil je niet missen 🙂 

You might also like

Learn to knit the Around the World Sweater

Support me by sharing with friends!
Previous post
The Knitted Cast On
Next post
How to knit an I-cord edging

1 Comment

  1. […] Part 10 […]

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

*

Back
SHARE

Scheepjes KAL 2022 – Week Ten