The Friendly Fox – Free Crochet Pattern

The Friendly Fox – Free Crochet Pattern

The Friendly Fox | De Vriendelijke Vos

Peekaboo! There he is, the Friendly Fox plushy! Are you ready to make this cutie for yourself? It’s so quick and easy, you’ll have this crochet plushy finished in no time. You’ll only need a couple colours of Scheepjes Catona and Scheepjes Furry Tales, check the materials list below to see which colours I used. Please find the English pattern for the Friendly Fox Plushy below in black text, the grey version is in Dutch. If you’d like a printable version of the English pattern without any Dutch text in between, there is a paid PDF version available in my Ravelry store and my own webshop. Many thanks in advance for supporting a small business!

Kiekeboe! Hier is hij dan, de Vriendelijke Vos! Ben jij klaar om deze cutie voor jezelf te maken? Het is zo’n snel en gemakkelijk patroon, als je eenmaal aan dit patroon begint heb je binnen de kortste keren een leuke vosjesknuffel klaar. Je hebt maar een paar kleurtjes Scheepjes Catona en Scheepjes Furry Tales nodig, zie de materialen lijst hieronder voor de kleurnummers. Het patroon staat beschreven in het Engels en in het Nederlands, de Nederlandse versie is grijs en schuingedrukt. In mijn Ravelry winkel en eigen webshop heb ik ook een PDF patroon waar je enkel de Nederlandse instructies vindt, en die je ook gemakkelijk kunt printen. Door het kopen van deze PDF steun je mij als ontwerper, alvast hartelijk bedankt!

Shop the PDF version here Purchase on Ravelry

friendly fox plushy front view

Materials list | Materialen lijst

Scheepjes Catona in the following colours: / Scheepjes Catona in de volgende kleuren:

Linen 505 – 1x 50 gram
Rust 388 – 1x 50 gram
Saffron 249 – 1x 50 gram
Colonial Rose 398 – 1x 25 gram
Black Coffee 162 – 1x 10 gram

Scheepjes Furry Tales in the following colours: / Scheepjes Furry Tales in de volgende kleuren
Sly Fox 987 – 1x 100 gram
Snow Queen 970 – 1x 100 gram

Recommended needle size | Aanbevolen maat haaknaald
2.5mm for Catona | 2,5 mm voor Catona
4mm for Furry Tales | 4 mm voor Furry Tales

Other materials | Overige materialen
Scissors | Schaar
Darning needle | Stopnaald
Toy Filling | Kussenvulling

Get this yarn | Waar haal je dit garen

Scheepjes Furry Tales will be available from Scheepjes retailers, as well as online stores! Please consider to shop via affiliate links below.

Wool Warehouse (ships worldwide)

Scheepjes Furry Tales zal verkrijgbaar zijn via Scheepjes winkels, en ook via webshops! Als je mijn blog wilt steunen, kun je shoppen via de affiliate link hieronder.

Caro’s Atelier

Used abbreviations (US Terms) | Gebruikte Afkortingen

blo – back loop only al – achterste lus
ch – chain l -losse
sc – single crochet v – vaste
sm – stitchmarker sm – stekenmarkeerder
ss – slip stitch hv – halve vaste
st(s) – stitch(es) s/stn – steek/steken
sc2tog – single crochet 2 stitches together 2vsh – 2 vasten samenhaken
hdc – half double crochet hst – half stokje
RS – right side GK – goede kant
WS – wrong side VK – verkeerde kant

Gauge | Stekenverhouding

22 sts and 24 rows measure 10 x 10 cm over single crochet stitch in ROWS. I got this gauge with a 2.5mm hook, you might need a larger or smaller hook. For the Furry Tales yarn I used a 4mm hook, you may want to use a larger hook for this if you find it difficult to work with.

22 stn en 24 rijen meten 10 x 10 cm in vasten gewerkt in rijen. Deze stekenverhouding kreeg ik met een 2,5 mm haaknaald, wellicht dat jij een kleinere of grotere naald moet proberen voor dezelfde stekenverhouding. 
Voor het Scheepjes Furry Tales garen gebruikte ik een 4 mm naald. Als dit te strak blijkt kun je een grotere naald proberen.

Finished size | Afmetingen

The Friendly Fox plushy measures 30cm from ears to toes. The body is around 15cm wide, 24cm from arm to arm. The tail is 14cm long.

De Vriendelijke Vos meet 30 cm van de punten van de oren naar de uiteinden van de pootjes. Het lijfje is ongeveer 15 cm breed, 24 cm gemeten van arm naar arm. De staart is 14 cm lang.

Pattern notes | Patroon opmerkingen

This plushy is made in several parts. We start with the two pieces for the head, both worked flat in rows: the white square for the front, and the red piece. The red piece will kind of look like a house: it’s a square with a triangle on top. The square will be the back of the head, the triangle will fold over the top of the head to the front, to make the front detail.
The body is worked in rounds straight from the two head pieces, I will add pictures in the pattern to help with the construction.
After finishing the body, we make the nose, arms, ears and tail which we sew to the body. We embroider the eyes onto the front of the face.
Then, the body is stuffed and closed. Lastly, we make the legs and attach to the bottom. And the bow tie is a nice finishing touch.

Deze knuffel haken we in verschillende delen, beginnend met twee onderdelen voor het hoofd die beiden in rijen worden gehaakt: het witte vierkant voor de voorkant, en het rode onderdeel dat er een beetje als een huisje uitziet, het is een vierkant met een driehoek erop. Het vierkant wordt de achterkant van het hoofd, en de driehoek vouw je over de voorkant heen om dat typische vossengezichtje te maken. 
Het lijfje haak je in toeren direct vanaf de twee hoofd onderdelen, ik zal foto’s toevoegen om dit te verduidelijken. 
Nadat het lijfje af is haak je de neus, armen, oren en staart die je aan het lijfje vast naait. Je borduurt de ogen op de voorkant. Dan vul je het lijfje op en naai je het dicht, waarna je de beentjes haakt en onderaan vastnaait. Als puntje op de i: het strikje!

Red piece for head

With Rust 388 (red), make a magic ring.

Setup row: 3sc in ring, turn. (3 sts)

Row 1 (RS): Ch1, 3sc, turn.

Row 2: Ch1, 2sc in first st, 1sc, 2sc in last st, turn (5 sts)

Row 3 and all following RS rows: Ch1, 1sc in each st to end, turn.

Row 4: Ch1, 3sc in first st, 1sc in each st to last st, 3sc in last st, turn.

Row 6: Ch1, 2sc in first st, 1sc in each st to last st, 2sc in last st, turn.

Repeat Rows 3-6 four times, so you’ll have 35 sts in total.

Rows 23 (RS)-27: Ch1, 1sc in each st, turn.

Row 28 (WS): Ch1, 1sc in each st, front loop only! This will create a line on the RS. Turn.

Rows 29-57: Ch1, 1sc in each st, turn.

Now you have crocheted 30 rows of sc starting from the ‘line’.

Leave a long tail for sewing.

 

White piece for head

With Linen 505 (cream), ch36

Row 1: From the 2nd ch from the hook, 35sc, turn. (35 sts)

Rows 2-30 (RS): Ch1, 1sc in each st, turn.

Leave a long tail for sewing.

Rood onderdeel voor hoofd

Maak met Rust 388 (rood) een magische ring.

Opzetrij: 3v in ring, keer. (3 stn)

Rij 1 (GK): 1l, 3v, keer.

Rij 2: 1l, 2v in eerste s, 1v, 2v in laatste s, keer (5 stn)

Rij 3 en alle volgende GK rijen: 1l, 1v in elke s tot eind, keer.

Rij 4: 1l, 3v in eerste s, 1v in elke s tot laatste s, 3v in laatste s, keer.

Rij 6: 1l, 2v in eerste s, 1v in elke s tot laatste s, 2v in laatste s, keer.

Herhaal Rijen 3-6 vier keer, zodat je 35 stn in totaal hebt.

Rijen 23 (GK)-27: 1l, 1v in elke s, keer.

Rij 28 (VK): 1l, 1v in elke s, alleen in de voorste lussen! Zo krijg je op de GK een lijn. Keer.

Rijen 29-57: 1l, 1v in elke s, keer.

Nu heb je vanaf de ‘lijn’ 30 rijen vasten gehaakt. Laat een lang draadeinde voor afwerking.

 

Wit onderdeel voor hoofd

Met Linen 505 (creme), 36l,

Rij 1: Beginnend vanaf de 2e losse vanaf de naald, 35v, keer. (35 stn)

Rijen 2-30 (GK): 1l, 1v in elke s, keer.

Laat een lang draadeinde voor afwerking.

Body

With Colonial Rose 398 (pink), attach with ch1 (does not count as st) to the first st of Row 30 (RS) of the white square.

Round 1 (First half): 1sc in each st, back loop only! Do not turn work.

Now take the red piece, we will crochet into the sts of Row 57 (RS) too:

Round 1 (Second half): 1sc in each st, back loop only!

Lay the two pieces together with WS facing each other. We will crochet in the round from now on.

To join in the round, take Saffron 249 (yellow) and ss to the first st of Round 1. (70 sts)

Round 2: Ch1, 1sc blo in st at base ch-st, 69sc blo, skip last st, ss in first st of round. (70 sts)

NOTE: by crocheting into the st at the base of the chain st, and skipping the very last st, all slip stitches will line up vertically. Usually when crocheting in the round you will have an indented line going diagonally across your work, with this method we avoid that.

Rounds 3-4: Ch1, 1sc in st at base ch-st, 69sc, skip last st, ss in first st of round.

Make the last ss with Colonial Rose 398, and continue with this colour.

Round 5: Ch1, 1sc blo in st at base ch-st, 69sc blo, skip last st, ss in first st of round. (70 sts)

Make the last ss with Saffron 249, and continue with this colour.

Round 6: Ch1, 1sc blo in st at base ch-st, 69sc blo, skip last st, ss in first st of round. (70 sts)

Repeat Rounds 3-6 another three times. You now have 5 pink stripes in total, and the last round was with Saffron 249. Continue with this colour for the final two rounds:

Rounds 19-20: Ch1, 1sc in st at base ch-st, 69sc, skip last st, ss in first st of round.

Cut yarns, leave a long tail of Saffron 249 for sewing.

Lijfje

Met Colonial Rose 398 (roze), hecht met 1l (telt niet als s) aan de eerste s van Rij 30 (GK) van het witte vierkant.

Toer 1 (Eerste helft): 1v in elke s, alleen in de achterste lus! Keer je werk niet.

Neem nu het rode onderdeel, we haken verder in de stn van Rij 57 (GK):

Toer 1 (Tweede helft): 1v in elke s, alleen in de achterste lus!

Leg de twee delen met de VK naar elkaar toe, we sluiten nu de toer om in het rond te werken.

Neem Saffron 249 (geel) om de toer te sluiten en hv in de eerste s van Toer 1. (70 stn)

Toer 2: 1l, 1v al in s onderaan l, 69v al, laatste s overslaan, hv in eerste s van de toer. (70 stn)

OPMERKING: door te haken in de steek onderaan de losse aan het begin van de toer, en door de allerlaatste steek over te slaan, zullen de halve vasten allen een verticale lijn vormen. Normaal gesproken krijg je bij in het rond haken een diagonale ‘ingedeukte’ lijn, met deze methode vermijd je dat.

Toeren 3-4: 1l, 1v in s onderaan l, 69v, laatste s overslaan, hv in eerste s van de toer.

Haak laatste hv met Colonial Rose 398 en haak verder met deze kleur.

Toer 5: 1l, 1v al in s onderaan l, 69v al, laatste s overslaan, hv in eerste s van de toer. (70 stn)

Haak laatste hv met Saffron 249 en haak verder met deze kleur.

Toer 6: 1l, 1v al in s onderaan l, 69v al, laatste s overslaan, hv in eerste s van de toer. (70 stn)

Herhaal Toeren 3-6 nog drie keer. Je hebt nu 5 roze strepen in totaal, en de laatste toer was met Saffron 249. Ga verder met deze kleur voor de laatste twee toeren:

Toeren 19-20: 1l, 1v in s onderaan l, 69v, laatste s overslaan, hv in eerste s van de toer.

Knip de garens af, laat van Saffron 249 een lang draadeinde voor afwerking.

 

Sewing up sides of head

Turn your work inside out, so that the RS are facing each other. You should have a long tail for sewing at each side, one of the Linen 505 for the white square, and one of the Ruse 388 for the red piece.

Using these threads, sew both sides of the head together with a whip stitch. Do not sew the top of the head closed just yet!

Turn your work right side out, the sides of the head should now have a nice seam.

Fold the triangle end of the red piece down over the white square. The ‘line’ where we crocheted in the front loop only should align with the top of the head. The tip of the triangle does not touch the body, but leaves about 4 rows in between.

Following the edge of the triangle, sew it to the white square. Be careful to not sew it to the back of the head, or otherwise we can’t stuff the plushy properly.

 

Zijkanten hoofd dichtnaaien

Keer je werk binnenstebuiten zodat de GK op elkaar liggen. Als het goed is heb je aan elke zijkant een lange draad, een rode en een witte. Gebruik deze draden om de zijkanten van het hoofd dicht te naaien. Naai de bovenkant van het hoofd niet dicht!

Keer je werk weer met de goede kant naar buiten, de zijkanten van het hoofd hebben nu een mooie naad.

Vouw de rode driehoek over de voorkant van het hoofd heen, zodat de ‘lijn’ waar we alleen in de voorste lussen hadden gehaakt mooi samenloopt met de bovenkant van het hoofd. Het puntje van de driehoek komt op ongeveer 4 rijen verwijderd van het lijfje te zitten.

Naai de driehoek vast op het witte vierkant door het langs de rand vast te naaien. Zorg ervoor dat je het niet ook aan de achterkant vastnaait, anders kunnen we de knuffel niet goed opvullen.

Arm (make two)

With Black Coffee 162 (brown), make a magic ring.

Round 1 6sc in ring, ss to first sc to join. (6 sts)

Round 2 Ch1, 2sc in each st, ss to first sc. (12 sts)

Round 3 Ch1, *1sc, 2sc in next st, rep from * to end, ss to first sc. (18 sts)

Round 4 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Make the last ss with Rust 388 (red), and continue with this colour.

Round 5-7 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Make the last ss with Saffron 249, and continue with this colour.

Round 8 Ch1, 1sc blo in each st, ss to first sc.

Rounds 9-16 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Cut yarn leaving a long tail for sewing, stuff piece lightly.

Sew both arms to the body, one on either side. The upper side of the arms should align with the first pink stripe on the body.

 

Arm (maak er twee)

Maak met Black Coffee 162 (bruin) een magische ring.

Toer 1 6v in ring, hv in eerste v om te sluiten. (6 stn)

Toer 2 1l, 2v in elke s, hv in eerste v. (12 stn)

Toer 3 1l, *1v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind, hv in eerste v. (18 stn)

Toer 4 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Haak laatste hv met Rust 388 (rood), en haak verder met deze kleur.

Toer 5-7 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Haak laatste hv met Saffron 249 en haak verder met deze kleur.

Toer 8 1l, 1v al in elke s, hv in eerste v.

Toeren 9-16 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Knip de garens en laat van Saffron 249 een lang draadeinde voor afwerking. Vul het onderdeel lichtjes op. Naai beide armen aan weerszijden van het lijfje. Doe dit zó, dat ze in het verlengde lopen van de eerste roze streep, zie ook de foto’s.

 

Nose

With Black Coffee 162 (brown), make a magic ring.

Round 1 6sc in ring, ss to first sc to join. (6 sts)

Round 2 Ch1, 2sc in each st, ss to first sc. (12 sts)

Round 3 Ch1, sc2tog to end, ss to first sc. (6 sts)

Cut yarn leaving a long tail, sew nose to tip of red triangle on head.

Neus

Maak met Black Coffee 162 (bruin) een magische ring.

Toer 1 6v in ring, hv in eerste v om te sluiten. (6 stn)

Toer 2 1l, 2v in elke s, hv in eerste v. (12 stn)

Toer 3 1l, 2vsh tot eind, hv in eerste v. (6 stn)

Knip het garen af en laat een lang draadeinde. Bevestig de neus op het puntje van de rode driehoek.

friendly fox plushy face detail

Eyes

Take Black Coffee 162 double stranded, and sew the eyes using backstitch.

Use the picture above and the chart below as a guide. For the right eye (shown left on picture), start at the bottom right point: 7 rows above the first pink stripe, 3 stitches to the left side of the red triangle. The highest horizontal line in the eyes is at 12 rows above the body. The lowest point on the left side should be on the same height as the lowest point on the right side. After sewing the right eye, sew the left eye as a mirror image.

I have created a chart for the right eye to help you (see below). Each box equals one stitch.

Ogen

Neem Black Coffee 162 dubbeldraads en borduur de ogen.

Gebruik de foto en het schema als referentie. Voor het rechteroog (links op foto), begin bij het punt rechtsonder, dit bevindt zich 7 rijen boven de eerste roze streep, en 3 strepen van de rode driehoek verwijderd. De horizontale lijn bovenaan bevindt zich op 12 rijen vanaf de roze streep. Het laagste punt linksonder zit op dezelfde lijn als het punt rechtsonder. Als je het rechteroog hebt geborduurd, borduur je het linkeroog in spiegelbeeld.

In dit schema is elk vakje één steek:

Ear (make two)

With Rust 388 (red), make a magic ring.

Round 1 6sc in ring, do not close with a ss, place stitch marker in first st to mark beginning of round and work in continuous rounds. (6 sts)

Round 2 2sc in each st. (12 sts)

Move the marker up with each round.

Round 3 1sc in each st.

Round 4 *1sc, 2sc in next st, rep from * to end. (18 sts)

Round 5 1sc in each st.

Round 6 *2sc, 2sc in next st, rep from * to end. (24 sts)

Rounds 7-8 1sc in each st.

Round 9 *3sc, 2sc in next st, rep from * to end. (30 sts)

Rounds 10-11 1sc in each st.

Cut yarn leaving long tail for sewing.

Take 162 Black Coffee and crochet a line of slip stitches along the diagonal edges. Use the pictures as a guide.

Do not stuff the ears, sew to top of head.

 

Oor (maak er twee)

Maak met Rust 388 (rood) een magische ring.

Toer 1 6v in ring, sluit niet met hv, plaats sm in eerste s om het begin van de toer te markeren en haak verder in spiralen. (6 stn)

Toer 2 2v in elke s. (12 stn)

Plaats de sm met elke toer weer opnieuw in de eerste s.

Toer 3 1v in elke s.

Toer 4 *1v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind. (18 stn)

Toer 5 1v in elke s.

Toer 6 *2v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind. (24 stn)

Toeren 7-8 1v in elke s.

Toer 9 *3v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind. (30 stn)

Toeren 10-11 1v in elke s.

Knip het garen en laat een lang draadeinde voor afwerking. Neem 162 Black Coffee en haak halve vasten langs de schuine randen van elk oor. Gebruik de foto’s als referentie.

Vul de oren niet op, maar naai ze direct aan de bovenkant van het hoofd.

Leg (make two)

With Black Coffee 162 (brown), make a magic ring.

Round 1 6sc in ring, ss to first sc to join. (6 sts)

Round 2 Ch1, 2sc in each st, ss to first sc. (12 sts)

Round 3 Ch1, *1sc, 2sc in next st, rep from * to end, ss to first sc. (18 sts)

Round 4 Ch1, *2sc, 2sc in next st, rep from * to end, ss to first sc. (24 sts)

Round 5 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Make last ss of Round 5 with Rust 388 and continue with this colour.

Rounds 6-9 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Make last ss of Round 9 with Colonial Rose 398 and continue with this colour.

Round 10 Ch1, 1sc blo in each st, ss to first sc.

Rounds 11-14 Ch1, 1sc in each st, ss to first sc.

Cut yarn leaving a long tail, stuff piece lightly.

 

Been (maak er twee)

Maak met Black Coffee 162 (bruin) een magische ring.

Toer 1 6v in ring, hv in eerste v om te sluiten. (6 stn)

Toer 2 1l, 2v in elke s, hv in eerste v. (12 stn)

Toer 3 1l, *1v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind, hv in eerste v. (18 stn)

Toer 4 1l, *2v, 2v in volgende s, herh vanaf * tot eind, hv in eerste v. (24 stn)

Toer 5 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Haak laatste hv van Toer 5 met Rust 388 en haak verder met deze kleur.

Toeren 6-9 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Haak laatste hv van Toer 9 met Colonial Rose 398 en haak verder met deze kleur.

Toer 10 1l, 1v AL in elke s, hv in eerste v.

Toeren 11-14 1l, 1v in elke s, hv in eerste v.

Knip het garen en laat een lang draadeinde, vul het onderdeel lichtjes op.

friendly fox plushy side view

Tail

With Scheepjes Furry Tales Sly Fox 987, ch6.

Round 1 Join in the round by making 1sc in the first ch st. Place a sm in this st. Another 1sc in this same st, 2sc in each st to end. (12 sts)

Rounds 2-3 1sc in each st to end. Move sm up with each new round throughout.

Round 4 *1sc, 2sc in next st, repeat from * until end. (18 sts)

Rounds 5-6 1sc in each st to end.

Round 7 *2sc, skip next st, repeat from * until end. (12 sts)

Switch to Snow White 970, cut Sly Fox 987.

Rounds 8-9 1sc in each st to end.

Stuff tail

Round 10 *1sc, skip next st, repeat from * until end. (6 sts)

Round 11 1sc in each st to end.

Fasten off, leave yarn tail at beginning for sewing.

 

Staart

Met Scheepjes Furry Tales Sly Fox 987, haak 6l.

Toer 1 Sluit in het rond door 1v te haken in the eerste l. Plaats een sm in deze s. Haak nog 1v in dezelfde s, 2v in elke s tot eind. (12 stn)

Toeren 2-3 1v in elke s tot eind. Verplaats sm omhoog bij elke nieuwe toer.

Toer 4 *1v, 2v in volgende s, herhaal vanaf * tot eind. (18 stn)

Toeren 5-6 1v in elke s tot eind.

Toer 7 *2v, volgende s overslaan, herhaal vanaf * tot eind. (12 stn)

Wissel naar Snow White 970, knip Sly Fox 987 af.

Toeren 8-9 1v in elke s tot eind.

Vul staart op.

Toer 10 *1v, volgende s overslaan, herhaal vanaf * tot eind. (6 stn)

Toer 11 1v in elke s tot eind.

Hecht af en laat het rode draadeinde van het begin voor de afwerking. 

Bow Tie

Take Colonial Rose 398:

Round 1 Ch20, ss to first ch.

Rounds 2-3 Ch2 (counts as first hdc), 1hdc in each ch st to end, ss in top of first hdc.

Cut yarn leaving a long tail. Weave in the shorter yarn tail from the beginning. Flatten the ribbon, and use the longer yarn tail to wrap around the middle several times, do this very tightly to create the bow tie shape. Take a darning needle and secure the longer yarn tail so that it does not unwind. Sew the bow tie to the front of the body, in the middle of the first pink stripe.

Strikje

Neem Colonial Rose 398:

Toer 1 20l, hv in eerste l.

Toeren 2-3 2l (telt als eerste hst), 1hst in elke l tot eind, hv in bovenkant eerste hst.

Knip het garen en laat een lang draadeinde. Hecht het kortere draadeinde af. Vouw het strikje plat en neem het langere draadeinde, wikkel deze om het midden van het strikje en doe dit vrij strak. Naai het langere draadeinde vast aan het strikje zodat het niet kan loskomen en naai het strikje op de voorkant van het lijfje, in het midden van de eerste roze streep.   

friendly fox plushy side view

Finishing | Afwerking

Sew the tail to the back of the fox. I attached it in between the 3rd and 4th pink stripe.
Make sure all ends on the inside of the body are secure, so that none of the parts can come undone.
Stuff the body of the fox, sew up the bottom using the yellow yarn tail from the body until about two thirds of the way. Stuff the body firmly and sew the rest of the body closed.
Attach the legs to the bottom of the body.
Your Friendly Fox plushy is finished!!

Thank you for crocheting a New Leaf Designs pattern! The yarn for this pattern was lovingly provided by Scheepjes. Be sure to share your fox plushy on social media with #friendlyfoxplushy and #newleafdesigns. Be sure to tag me on Instagram as well: @newleafdesigns.nl. You can also join my Facebook group and share your pictures there.
The copyright of this pattern is protected by Scheepjes.

Naai de staart vast aan de achterkant van de vos. Ik bevestigde hem tussen de 3e en 4e roze streep. Zorg dat alle draadeindjes aan de binnenkant van het lijfje goed vastzitten zodat niets kan loskomen.
Vul het lijfje van de vos op, naai de onderkant met geel garen voor ongeveer twee derde dicht, vul het dan meer op en naai het lijfje helemaal dicht.
Naai de beentjes vast aan de onderkant van het lijfje.
Je vriendelijke vos is klaar!

Bedankt voor het haken van een New Leaf Designs patroon! Het garen voor dit patroon werd liefdevol beschikbaar gesteld door Scheepjes. Deel jouw vosje op social media met #friendlyfoxplushy en #newleafdesigns. Op Instagram kun je me ook taggen zodat ik je mooie creatie kan zien: @newleafdesigns.nl. Je kunt ook lid worden van mijn Facebook groep en daar foto’s delen.
Het copyright van dit patroon wordt beschermd door Scheepjes.

Shop more patterns here Shop andere patronen hier

friendly fox plushy backside

You might also like:

simple sock knitting pattern

Simple toe up socks pattern

Chevrainbow Blanket crochet pattern

Previous post
One Blink For Yes socks - out now with a huge discount!
Next post
Hello 2020

3 Comments

 1. Evelien
  December 30, 2020 at 9:24 pm — Reply

  Hi! Bij het geel van de armen schrijf je 2 vasten in elke steek, voor 8 toeren. Klopt dat wel? Op de foto’s blijven de armen volgens mij recht en worden ze niet breder.

  • January 4, 2021 at 2:11 pm — Reply

   Hoi Evelien, je hebt helemaal gelijk! Ik heb het aangepast naar 1v in elke steek.

 2. February 18, 2022 at 10:33 am — Reply

  […] newleafdesigns […]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Back
Select your currency
EUR Euro
SHARE

The Friendly Fox – Free Crochet Pattern